برای دانلود قوانین مالیاتی ضمیمه ها را دانلود کنید.

 http://www.tasavi.com/attachments/article/2/DirectTaxLaw_2.pdf